Hallands Landsbeskrivning Fjäre fögderi
Hallands Landsbeskrivning Varbergs fögderi
Hallands Landsbeskrivning Halmstads fögderi
Hallands Landsbeskrivning Laholms fögderi
Hallands Landsbeskrivning 1729 - alla
Fögderi och häradsindelning 1729
Om Hallands Landsbeskrivning 1729
Handledningsfilm Hallands Landsbeskrivning 1729
..

jjj

.
Forskartips
Handledning & Presentationsfilmer
Källor
Latin för släktforskare
Läshjälp
Register Landshövdingeberättelser
..

ll

Den normerade databasen ”Hallands befolkning” innehåller kyrkoboksavskrifter av födda 603.920 poster, vigda 165.566 poster, döda 433.656 poster från ca 1680-1935. Totalt över 1 200 000 poster. Länkar till databasen, film & fakta >>

ll

ll

ll

ll

Hallands Landsbeskrivning 1729

Skatteuppgifter
Uppdraget hade naturligtvis varit helt omöjligt utan lokalkännedom och de handlingar som kronobefallningsmannen och häradsskrivaren förvarade i sina arkiv. Viktigast var att häradsskrivaren genom sin roll i den statliga beskattningen disponerade ett stort antal handlingar med uppgifter om befolkning och fastigheter i sitt fögderi.

Adelns fastigheter låg i stor utsträckning utanför dess rutiner och det faller sig därför naturligt att uppgifterna om frälsehemman är mindre utförliga än om krono- och skattehemman. En påverkan från de två viktigaste skattelängderna, jordeboken och mantalslängden ligger redan i att landsbeskrivningen återger fastigheterna i samma ordning och med samma identifieringssystem i form av gårdsnamn, nummer, mantalsstorlek, ägandenatur samt eventuell avkortning (skattenedsättning) eller förmedling. Jordnaturen är skatte (bondeägd jord) krono (statsägd) eller frälse (ägd av adeln på sätesgård i socknen s k insockne eller sätesgård i annan socken s k utsockne).

Förmedling innebar att en del av statsskatten anslagits till bestämda ändamål , t ex ett hospital. Efter dessa uppgifter anges skatten på jorden uppdelad i årlig ränta och kontributioner samt krono- och kyrkotionde. Det kan här nämnas att summorna för den årliga räntan inte helt stämmer med den samtida jordeboken.

Befolkningen
Hemmanens befolkning redovisas i tabeller för åboar, hustrur, deras söner, och döttrar över 15 år och manliga respektive kvinnliga tjänstehjon. I särskilda kolumner redovisas skattföra och skattfria inhyses- och backstuguhjon. Jämfört med mantalslängden, som är den viktigaste befolkningskällan från denna tid, har antalet skattebefriade tillkommit. Däremot namnges fler personer i mantalslängden. I landsbeskrivningen nämns endast åboarnas namn.

Efter befolkningsredogörelsen följer skatterna på befolkningen, den andra huvudgruppen av skatter vid sidan av jordskatterna. Uppgift om matlagspenningar – antal matlag eller hushåll var oftast mellan ett och tre på varje hemman – hämtades direkt från mantalslängden. Huvudparten av skatten på befolkningen bestod av så kallade personliga avgifter. De hämtades ur andra källor som återfinns i de digra verifikationsböckerna till länets landsböcker.

Byggnader och gärdsgårdar
De hittills nämnda uppgifterna i landsbeskrivningen är värdefulla, då de dels ger en annorlunda bild av befolkningen än mantalslängden, dels redovisar det relativa skattetrycket för olika hemman. Det är emellertid främst fakta om byggnader och ägor som har gjort landsbeskrivningen omistlig. Framförallt är det svårt att finna uppgifter om byggnader och trädgårdar i andra källor. Redan i Bennets utkast stod hus och ägor i centrum och omfattade ett helt uppslag mot en dryg sida i den slutliga versionen.

För varje hushåll anges mangårdsbyggnaden och antalet uthus och fähus. Deras kondition bedöms inom kategorierna behållen, någorlunda behållen, bristfällig och förfallen. Dessutom redovisas brister i tak, stolpar, skiften, syllar och golv. Det berättas vidare om hemmanet hade någon kålgård eller trädgård med fruktträd och humlestänger samt hur de var kringgärdade till skydd mot kreatur och vilda djur. Att gårdens gärdsgårdar tillmättes stor vikt framgår av att det specificeras om de bestod av sten, ris eller hankagärde. Här hade Bennet från början velat ha längden på olika stängsel.

Åker och äng
Andra sifferuppgifter som uteslutits i landsbeskrivningen ät ”tunnetahl” under åker och ”lasserum” under äng. Ordet lasserum förklaras av att ängens avkastning mättes i hölass. Trots dessa avvikelser är uppgifterna om åker och äng värdefulla. För åkern angavs om den bestod av svartmylla, örjord eller lerjord och om däri växte träd eller buskar samt inte minst om den kunde förbättras genom dikning eller annan åtgärd.

Slutligen gavs ett omdöme om åkern och en siffra på avkastningen i förhållande till mängden utsäde. Om ängen berättades om den bestod av t ex gräsvall eller ljungmark och vilka lövträd och buskar som växte där. Även för ängen ges ett omdöme och rekommendationer att förbättra genom dikning eller röjning. Andra uppgifter avser betesmark, utjordar, skog, kvarnar och fiskerättigheter för varje hemman.

Socknens allmänna beskrivning
Den allmänna beskrivningen eller socknens beskrivning i gemen är mycket kortfattad men innehåller en rad för landshövdingen viktiga uppgifter. I sitt första formulär i brevet den 4 januari anger Bennet:

Under thenne Colum beskrifwes kyrkian, thess inkomster, tillstånd och bygnad, hwad Sätesgårdar i socknen finnes, Sockenallmänningar, med skog, Berg, watten, hwart och ett efter sitt slag anståndeligen; om metaller eller anderemärkwärdige saker, ther kunna wahre, dels kunnige, dels gifs anledning til at upfinna, socknens frucktbarhet, eller magerheet, hwaruti den består. Boskap skiötsel, hwad wahror här mäst behöfwes af utlänske eller inlänske, och hwad tillwärkningar eller annat socknen ther emot har att försälja.

Häradsskrivarearkiv och kronofogdearkiv
För Halmstads fögderi finns det veterligen enda bevarade utkastet till landsbeskrivningen. Det ingår i häradsskrivarearkivet där det utifrån likheten med skattelängderna förtecknats som en skatteläggningshandling. Rubriken på de av smuts och väta närmas kolsvarta omslagen till de tre häftena, ett för vardera häradsdelen och kronolänsmansdistriktet i fögderiet, är oläsligt och det var Sperling Bengtsson som för några år sedan upptäckte att det var koncept till landsbeskrivningen.

Det framgår tydligt att texten förts in i omgångar och av olika personer. En rad instoppade skrivelser vittnar också om att man begärt uppgifter som saknades. Flera av breven är skrivna av kyrkoherdar och beskriver prästgårdar och klockareboställen.

Frågan är hur häradsskrivaren fått tillgång till alla dessa fakta. Helt klart är att de inte årligen förnyades i det löpande arbetet. Men i häradsskrivarearkiven finns handlingar som ger en stor del av svaret. Det är protokoll från skattläggningsförrättningar där häradshövding, nämndemän, kronobefallningsman, lantmätare och häradsskrivare var närvarande och där gårdars hemmanstal och skatt bestämdes utifrån deras aktuella ekonomiska bärkraft.

Denna bärkraft bedömdes enligt protokollen enligt ungefär samma faktorer som återkommer i landsbeskrivningen. Skattläggningar skedde normalt med många års mellanrum och vid olika tidpunkter för olika hemman. Lantmätaren hade en central roll vid dessa förrättningar och i protokollen åberopades den s k geometriska kartan, som innehöll uppgifter om t ex areal, jordmån och bördighet.

Det är rimligt att varje häradsskrivare förvarat ett exemplar av den senast upprättade skattläggningshandlingen för varje hemman och att de under våren 1729 kompletterats med aktuella uppgifter om t ex byggnader. Socknens allmänna beskrivning hänför sig främst till kronofogdens arbetsfält. Hur det exakt förhåller sig går inte att svara på utan jämförande studier, och man måste räkna med att såväl arbetsfördelning mellan kronobetjäningen som tillvägagångssättet har varierat mellan de olika fögderierna.