Sök i databasen med halländska båtsmän
Hjälp & Info halländska båtsmän
Handledningsfilm halländska båtsmän
Halländska båtsmän avlidna i Karlskrona
Mer fakta om båtsmän
Indelningsverket (Grill) Riksarkivet
Centrala Soldatregistret
..

jjj

jjj

Exempel på Båtsmanskontrakt

Exempel på Båtsmanskontrakt

Den 2/6 1828 antogs torparen Anders Swensson Bökman, född 26/2 1800 i Grenalt i Enslövs socken, då 28 år gammal, som båtsman för Rote Nr 101 i Enslövs socken.

Anders Bökman bodde som båtsman, med sin hustru och 6 barn på torpet Linnesdal i Öknalt. Han fick avsked 1849 såsom sjuklig och svag, och han dog i Enslöv 1877.
Rote Nr 101 omfattade från år 1740 gårdarna Spånstad Nr 4, Enslövs Lågagård Nr 1, Skavböke Nr 2, Rambexilt nr 1, alla i Enslövs socken och Assarp Nr 1 i Snöstorp socken. Rotemästare var år 1828 åboen Per Larsson på Enslöv Nr 1, Lågagården.

Contract

Till Båtsman för Roten Nr 101 Bökman vid Hallands Kongl. Båtsmans Compagnie, antages härmed Torparen Anders Swensson på följande vilkor:

1. Uti årlig lön bekommer han Anders Person (!) 2 Riksdaler 32 skilling Banco, samt 2:ne tunnor råg fast mått, Sextio /60/ lispund hö och sextio /60/ lispund halm, äfvensom till Eldbrand 8 Lass ved eller torf; hvilket allt löses af Rotehållarne efter markegångspris, om Anders Persson sådant fordrar.

2. Årligen skall Anders Swensson bekomma en släpklädning af vadmal, bestående af tröja och ett par byxor, eller deremot svarande penningar efter markegång.

3. Som å Roten ej finnes något Båtsmanstorp, så erhåller Anders Swensson i stället såsom hushyra 5 Riksdaler årligen.

4. Hvad för övrigt beklädnaden vidkommer, och hvad som kan komma i fråga vid uppfordring till tjenstgöring, så gäller den på Kongl Majt:s nådiga befallning år 1824 utgifna Rotebok till efterrättelse.

5. Alla i detta Contract bestående utbetalningar ärläggas på det sätt att hälften betalas den 1 april och den andra hälften den 1 oktober samma år.

Halmstad den 2 Juni 1828 Å samteliga Rotehållares wägnar
Per Larsson i Nr 1 Enslöv, Rotemästare för Roten Nr 101

Med förestående Contract förklarar jag mig till alla delar nöjd och förbinder mig detsammas uppfyllande. Ut supra.
Anders Swensson Med hand i pennan
Bewittnas af A. G Norinder Löfwenskjöld

Tvenne lika lydande Exemplar äro upvista vid Compagniet, hvaraf det ena skall inlemnas på Lands Contoret och det andra Båtsmannen till efterlefnad hafva.
Halmstad den 2 Juni 1828
C. F. Wachenfeldt Compagnie Chef

Skrivelse till Konungens Respektive Befallningshafvande i Halmstads Län

Torparen Anders Swensson från Enslöfs Socken har under den 2 Juni blifvit aproberad till Båtsman för Roten Nr 101 Bökman. Han är född 1800, den 26 februari. Roten har varit vacant sedan den 19 Martij. Jag anhåller således att nämnde Torpare må blifva uti Länets Rullor inskrifen. Inskrifningspenningarne äro hos mig Liqviderade. Efven får jag aflemna ett Skrefteligt upprättadt Contract emellan Rotehållarne och Båtsmannen.

Halmstad den 3 Juni 1828
C. F. Wachenfeldt Compagnie Chef