Hjälpsida för Sperlingsholms gårdsarkiv

Om databasen
Detta uppslag innehåller fotograferade handlingar som rör delar av Sperlingsholms gods och dess gårdsarkiv från 1600-talets senare del fram till första delen av 1900-talet.
Sperlingsholm är ett av de stora godsen som ligger i Halmstads närhet och dess ägor omfattade mycket av det som idag är Halmstads tätort. Genom dessa dokument kan man få en mycket bra bild av hur livet tedde sig för många torpare och bönder som arrenderade mark och fastigheter av godset.
Det fotograferade urvalet är gjort främst utifrån ett personhistoriskt perspektiv men det finns även historiska dokument och en del kartor.

 

Innehåll
Äldre brev och kartor från 1600-talet

Arrendekontrakt för torpare och bönder, ca 2200 sidor från 1780-1930

Bondekontrakt, ca 500 sidor från början av 1800-talet

Personregister anställda från runt 1820

Löneböcker från 1920-1950

De olika handlingarna blir sökbara efterhand som de läggs in på sidan.
Övers på söksidan finns en rubrik som heter ”Dokumenttyp” och därefter ”Arrendekontrakt”.
Efter hand kommer övriga kursiverade rubriker ovan att komma in där, detta så fort de blir registrerade och klara.

En komplett sammanställningen från 1835 över alla arrenden och arrendatorer och det uttag som godset krävde.

Register över kontrakt 1888

Arrendejournaler 1925 – 1928

Registrering
För torp och bondekontrakten är kontraktets första sida registrerat utifrån socken, arrendatorns namn, torp eller gårdsnamn, arrendetiden längd samt när kontraktet skrevs under.
På kontraktens sista sida är ofta noterat om kontraktet har sagts upp och vem som övertar kontraktet. Alla nya arrendatorer som finns skrivna på ursprungskontraktet finns därför också sökbara.
Vissa handlingar är inbundna därför kommer inte alla sidor inom samma kontrakt efter varandra. Där är första sidan är registrerad och det finns en hänvisning till vilka sidor som kontraktets fortsättning finns (Se under relaterade bilder).
Alla handlingar är fotograferade vilket innebär att det även förekommer dubbletter på kontrakten.

 

Sökning
Sökning kan ske utifrån sökblankettens olika fält.
Om man vill begränsa sin sökning kan ett bra sätt vara att begränsa sökningen i tid. Det är inte nödvändigt att ange år, månad och dag det räcker att skriva ex 1900 – 1903.
Snöstorp är den socken som har överlägset flest registrerade poster. Där kan det också vara bra med andra begränsningar i sökningen om man inte vet exakt vad som söks.

 

Så här hanterar du den bild som du får upp
Klicka på bilden för att öppna den. Klicka igen för att förstora eller förminska. När bilden är förstorad:

Flytta bilden i höjdled genom att scrolla – scrollhjulet på musen.

Flytta bilden i sidled genom att hålla nere “Shift” och scrolla.
För att bläddra klicka på ”föregående” eller ”nästa”